Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Рецензія 1

Рецензія 2

 

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

1

Обов’язкові компоненти освітньої програми

ОК 1

Іноземна мова

ОК 2

Філософія

ОК 3

Українські історико-гуманітарні студії

ОК 4

Теорія і практика правозастосування

ОК 5

Практикум з інформаційних та комунікаційних технологій

ОК 6

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ОК 7

Економічна теорія

ОК 8

Вища математика

ОК 9

Мікроекономіка

ОК 10

Ділова  українська мова

ОК 11

Макроекономіка

ОК 12

Теорія ймовірності і математична статистика

ОК 13

Менеджмент

ОК 14

Господарське право

ОК 15

Вступ до фаху

ОК 16

Ознайомча практика

ОК 17

Економіка підприємств

ОК 18

Економетричне моделювання економічних процесів

ОК 19

Гроші та кредит

ОК 20

Бухгалтерський облік

ОК 21

Аудит

ОК 22

Фінанси суб’єктів господарювання

ОК 23

Фінанси

ОК 24

Основи статистики

ОК 25

Курсова робота  "Бухгалтерський облік "

ОК 26

Технологічна практика

ОК 27

Оподаткування

ОК 28

Фінансовий облік

ОК 29

Основи наукових досліджень

ОК 30

Інформаційні системи в обліку і аудиті

ОК 31

Управлінський облік

ОК 32

Комплексний тренінг на підприємстві

ОК 33

Курсова робота "Фінансовий облік"

ОК 34

Організація і методика аудиту

ОК 35

Бізнес -аналіз

ОК 36

Звітність підприємств

ОК 37

Міжнародні стандарти обліку

ОК 38

Фінансовий аналіз

ОК 39

Переддипломна практика

ОК 40

Кваліфікаційна робота бакалавра

Вибіркові компоненти освітньої програми:

Блок В
ВК 1 Психологія
ВК 2 Ділова іноземна мова
ВК 3 Трудове право
ВК 4 Місто як соціальна система
ВК 5 Культурологія
ВК 6 Конфліктологія
ВК 7 Іноземна мова професійного спрямування
ВК 8 Інтелектуальна власність
ВК 9 Політологія
ВК 10 Етика та естетика
Блок С1 - Іноземна мова
ВК С1.1 Іноземна мова (спецкурс)
ВК С1.2 Іноземна мова (спецкурс)
ВК С1.3 Іноземна мова (спецкурс)
Блок С2 - Цифрові  технології в бізнесі
ВК С2.1 Вступ до цифрової економіки
ВК С2.2 Мережна економіка
ВК С2.3 Ризикологія
  Блок С3 - Правове забезпечення економічних відносин
ВК С3.1 Цивільне право
ВК С3.2 Правове регулювання антикризової діяльності
ВК С3.3 Правове регулювання міжнародних економічних відносин
Блок С4 - Зовнішньоекономічна діяльність фірми в умовах асоціації з ЄС
ВК С4.1 Сутність та основні форми зовнішньоекономічної діяльності фірми
ВК С4.2 Митне та валютне регулювання
ВК С4.3 Організація, техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних контрактів
Блок П 1
ВК  П 1.1 Облік в бюджетних установах
ВК П 1.2 Маркетинг
ВК П 1.3 Особливості обліку за видами економічної діяльності
ВК П 1.4 Облік і аудит в зарубіжних країнах
ВК П 1.5 Діджитал облік і оподаткування
ВК П 1.6 Облік у банках
ВК П 1.7 Контроль і ревізія
ВК П 1.8 Облік і звітність в оподаткуванні
ВК П 1.9 Облік зовнішньоекономічної діяльності
Блок П 2
ВК П 2.1  Особливості обліку підприємств державного сектору
ВК П 2.2 Фінансові інституції і ринки
ВК П 2.3 Облік і оподаткування суб’єктів малого підприємництва
ВК П 2.4 Податкові та фінансові системи зарубіжних країн
ВК П 2.5 Електронна звітність
ВК П 2.6 Судово-бухгалтерська експертиза
ВК П 2.7 Внутрішньогосподарський контроль
ВК П 2.8 Облік, оподаткування і звітність підприємств у міжнародному бізнесі
ВК П 2.9 Оцінка бізнесу і об'єктів нерухомості

 

 Примітки: Блок В – дисципліни вільного вибору, студент обирає по одній дисципліні у 3 і 4 семестрах. Блок С – студент обирає один з блоків С (сертифікатна програма, складається з трьох дисципліни, які вивчаються послідовно у 5, 6, 7 семестрах). Блок П – студент обирає один з блоків П (блок професійних дисциплін).

Фактичні вибіркові компоненти можуть відрізнятись від наведених у освітній програмі у випадку реалізації індивідуальної траєкторії навчання за програмою академічної мобільності,  інших змінах у переліку вибіркових компонентів.

 

 

Сертифікатні компоненти освітньої програми:

 


На сайті 50 гостей та користувачі відсутні