Професіограма спеціальності 073 Менеджмент

Професіограма спеціальності 073 Менеджмент

науково-освітня програма Управління фінансово-економічною безпекою

Професіонал з фінансово-економічної безпеки – Технології діяльності з протидії корупції
Аналітик з фінансово-економічної безпеки – Аналітичне забезпечення антикорупційної діяльності

Загальна характеристика
(опис професії)

 

В умовах економічної кризи та високої невизначеності процесів, що відбуваються у вітчизняній та світовій економіці, для забезпечення стабільної роботи, розвитку та забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності (підприємств, банків, фірм, корпорацій, фінансово-промислових груп) їхнім власникам та керівникам необхідна достовірна інформація про стан фінансів підприємства, а також своєчасне виявлення і оцінка факторів та явищ, що можуть сприяти розвитку бізнесу чи, навпаки, нести небезпеки та загрози. Вирішення цього важливого і складного завдання потребує наявності в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності інформаційно-аналітичних підрозділів.

Для забезпечення ефективної роботи інформаційно-аналітичного підрозділу слід мати фахівців, здатних професійно оцінювати фінансово-економічний стан підприємства, які володіють глибокими теоретичними знаннями організації інформаційно-аналітичної роботи в галузі економіки та в системі економічної безпеки, можуть здійснювати моніторинг процесів, що відбуваються у вітчизняній та світовій економіці, здатні своєчасно виявляти та аналізувати фактори небезпек та загроз для бізнесу, надавати пропозиції щодо протидії їм. Вивчати та аналізувати процеси, що відбуваються у внутрішньому середовищі суб’єкта господарської діяльності, стан його економіки та фінансів. Знати та вміти використовувати сучасні інформаційні технології пошуку та аналізу об'єктивної інформації про фінансово-економічну діяльність підприємства.

Спеціалізація спрямована на підготовку фахівців з інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності, які володіють сучасними знаннями та практичними навичками з проведення моніторингу, аналізу та оцінки фінансово-економічного стану підприємств, банків, а також здатних прогнозувати розвиток процесів в економіці, своєчасно виявляти існуючі та потенційні загрози у сфері економіки.

Спеціалізація спрямована на підготовку керівників та провідних фахівців дирекцій, департаментів, управлінь, служб економічної безпеки та інших структурних підрозділів корпорацій, компаній, банків, які володіють сучасними знаннями та практичними навичками з організації та управління комплексним забезпеченням фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності в сучасних умовах.

 Професійні  знання  • комплексне та облікове забезпечення фінансової безпеки

• корпоративні фінанси
•внутрішній фінансовий контроль
• антикризовий фінансовий менеджмент
• правове забезпечення фінансової безпеки
• професійна психологія
• міжнародні стандарти звітності
• основ національної безпеки держави
• методів боротьби з економічною злочинністю
• вітчизняного і світового досвіду організації попередження правопорушень в економічній сфері
• корпоративних конфліктів (рейдерства) та методів їх подолання
• Наноекономіки
• управління захистом комерційної таємниці
• оцінки вартості майна та бізнесу
• формування теоретичних та практичних знань з організації фінансово-економічної безпеки на міжнародному та національному рівнях
• надання знань щодо розробки комплексної системи фінансово-економічної безпеки підприємства, установи, організації
• розвиток знань та вмінь до вирішення завдань з управління фінансово-економічною безпекою
• формування та розвиток знань з аналізу бізнес-середовища та методів конкурентної розвідки
• виховання соціальних та особистісних компетенцій професійної діяльності в галузі безпеки

 Професійні вміння  • розробляти концепцію управління фінансово-економічною безпекою організації;

• проектувати систему фінансово-економічної безпеки організації;
• розробляти стратегічні плани та програми забезпечення безпеки розвитку;
• виконувати функції з правового, організаційного, інформаційно-аналітичного, облікового забезпечення фінансово-економічної безпеки організації;
• формувати мотиваційні механізми управління фінансово-економічною безпекою та попереджувати конфліктні ситуації;
• здійснювати аудит та контроль за безпекою діяльності організації;
• застосовувати набуті знання в сфері корпоративної безпеки організації.
• фінансову аналітику з економічного напрямку національної безпеки;
• управління ризиками та внутрішній контроль в компанії;
• фінансову комунікацію та конкурентну розвідку підприємств;
• фінансову діагностику та моніторинг загроз діяльності компаній;
• управління поведінкою персоналу та нейтралізацію корпоративних конфліктів;
• оцінку та управління вартістю компанії;
• попередження правопорушень у фінансово-економічній сфері;
•захист комерційної таємниці та управління професійними ризиками;
• ефективну протидію економічній злочинності та рейдерству;
• антикризове управління компанією.

 Важливі професійні  якості Інтелектуальні: широкий кругозір (компетентність, інформованість), готовність до навчання, освоєння нових знань, прийомів і способів роботи, високий інтелект, що забезпечує сприйняття і аналіз різноманітної інформації, систематизацію та узагальнення її, швидке схоплювання сенсу документів, розпоряджень, чітке формулювання мети діяльності, прогноз розвитку ситуації, оцінку наслідків своїх рішень, побудова логічної системи доказів, організацію діяльності інших людей, вміння бачити елементи новизни і творчості в діяльності інших людей, продукування нових ідей, системність, аналітичність мислення, його гнучкість і пластичність. 

Особисті якості, інтереси та схильності
• нетерпимість до корупції;
• обов'язковість;
• чесність і порядність;
• відповідальність;
• вміння прогнозувати, передбачати ситуацію;
• енергійність;
• ретельність;
• заповзятливість, ділова хватка;
• емоційно-психічна стійкість;
• критичність (уміння знайти і виразити значимі для діяльності відхилення від установлених норм);
• комунікабельність;
• вимогливість;
• впевненість у собі.

 Перспективи карьерного зростання  Фахівець з управління фінансово-економічною безпекою може працювати на вищому та середньому рівнях управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій (що здійснюють економічну діяльність) різних форм власності та організаційно-правових форм, у тому числі у закладах освіти, науково-дослідних установах, працювати на відповідних посадах в підрозділах безпеки банків та фінансових установ України, та в інших структурних підрозділах - суб'єктах охоронної діяльності, зокрема відповідно до Національного класифікатора професій та затвердженого галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» випускники програми можуть займати такі посади:

• Фахівець з фінансово-економічної безпеки
• Головний експерт з питань безпеки
• Головний радник з питань безпеки
• Завідувач відділу з фінансово-економічної безпеки
• Керівник групи з фінансово-економічної безпеки
• Завідувач лабораторії з вивчення проблем забезпечення безпеки підприємств
• Завідувач сектора з фінансово-економічної безпеки
• Керівник проектів та програм по забезпеченню безпеки підприємств
• Менеджер (управитель) у сфері надання інформації з питань безпеки
• Менеджер (управитель) у сфері досліджень та розробок в галузі безпеки підприємств, установ, організацій
• Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності по забезпеченню безпеки підприємства
• Менеджер (управитель) з безпеки підприємств, установ, організацій
• Менеджер (управитель) з забезпечення фінансово-економічної безпеки
• Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки
• Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки
Також можуть створити своє власне підприємство з надання послуг у сфері економічної безпеки.

Попит професії на ринку праці Професія відноситься до найбільш затребуваних на ринку праці, спеціалісти можуть працювати як на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми, в банках, державних організаціях і установах (зокрема, в Державній фіскальній службі Україні та Державній аудиторській службі України), так і вести приватну практику у сфері безпеки бізнесу. Для побудови сучасних систем економічної безпеки та управління їхньою роботою щодо забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності потрібні фахівці, які володіють глибокими теоретичними знаннями в галузі економічної безпеки, можуть проектувати сучасні системи економічної безпеки, управляти їхньою діяльністю, знають правові основи організації та діяльності систем економічної безпеки, сучасну економіку, існуючі небезпеки та загрози економічній безпеці, механізми управління та взаємодії в системі економічної безпеки, можуть здійснювати стратегічне та оперативне планування діяльністю системи економічної безпеки, а також управляти процесом використання спеціальної техніки і технологій комплексної протидії сучасним небезпекам і загрозам стабільній роботі вітчизняних суб’єктів господарської діяльності.

Сейчас 556 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте