ДокторКафедра здійснює підготовку за третім освітнім рівнем «Доктор філософії» за:
• освітньо-науковою програмою галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка»;
• освітньо-науковою програмою галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування».


Програми навчання відповідають кращим сучасним світовим міжнародним стандартам, з залученням новітніх методик викладання.

 

В рамках Болонського процесу, який передбачає трирівневу систему вищої освіти (бакалавр-магістр-доктор) було визначено перелік компетентностей для третього рівня, які необхідно засвоїти для того, щоб отримати ступінь доктора філософії. Цей перелік ґрунтується на Дублінських дескрипторах, покладених в основу Європейської рамки кваліфікацій. Відповідно до нього, ступінь доктора філософії може бути присвоєний фахівцям, які:

– проявили систематичне розуміння своєї дослідницької галузі і майстерне володіння навичками та методами досліджень у цій галузі;
– продемонстрували здатність започатковувати, планувати, реалізовувати та корегувати послідовний процес ґрунтовного наукового дослідження,
дотримуючись належної академічної доброчесності;
– зробили науковий внесок, провівши оригінальне дослідження, яке забезпечило приріст знань завдяки істотному обсягу праці і частина якого
заслуговує на публікацію у національних або міжнародних рецензованих виданнях;
– є здатними до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових та складних ідей;
– можуть спілкуватися з колегами, ширшою науковою спільнотою та суспільством в цілому у питаннях, що стосуються сфери його експертних знань;
– дають підстави очікувати від них здатності в рамках академічного та професійного контексту сприяти технологічному, суспільному чи культурному поступу в суспільстві, заснованому на знаннях.