Методичне забезпечення

Методика розроблення засобів діагностики якості вищої освіти та оцінювання результатів навчання /  Харк.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім. О. М. Бекетова; уклад. : Н. І. Гордієнко. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 29 с.

Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової робіт з дисципліни «Фінансовий облік 2» (для  студентів 3  курсу  денної  та 4  курсу заочної  форм  навчання  напряму  підготовки 6.030509  “Облік  і  аудит”)  /  Харк. нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім.  О.  М.  Бекетова;  уклад.:  Н.  І.  Гордієнко.  –  Х.: ХНУМГ, 2014. – 26 с.

Положення про внутрішній конкурс дипломних робіт (для студентів напряму 6.030509 «Облік і аудит» та спеціальностей 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит», 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Н. І. Гордієнко. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 16 с

Mizik Iuliia I. Lecture Notes on the Subject “Audit Organization and Methods of Auditing”  (for  4-year  full-time  students  direction  of  studies 6.030509  "Accounting  and  Audit")  /  О.  M.  Bекеtоv  National  University  of  Urban Economy in Kharkiv; com.: Iuliia I. Mizik. – K. : O. M. Beketov NUUE, 2014 – 94 p.

Перегляд за роками: Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту http://eprints.kname.edu.ua/view/divisions/caf=5Foia/